Akvizícia

 

Na základe požiadaviek investora nájdeme a oslovíme vhodného kandidáta v investorom zvolenej oblasti.

Výsledkom akvizície je dokument, v ktorom sú spísané základné údaje o kandidátoch v požadom tvare investora. Je v ňom vyjadrená aj priechodnosť prípadnej nájomnej zmluvy.

Ďalším krokom môže byť uzatvorenie nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, prípadne vklad do katastra nehnuteľností.

Výstupom akvizície je vybavenie platného stavebného povolenia s nadobudnutím právnej moci.